Sei in:  > Kultur  > Gschicht ont gamoa’schoft  > Gschicht

DE SIDLER
De sidler
No de tausenter jor en Europische lònt bòckst der numer van lait, dòs tròckt vil familie za miasn gea’ za lem en eiter as nia oder bea’ne gabònt sai gaben.
Bolten derver va de sud sait van Alpn ont van Sud sait van Sudtirol kemmen inzidlt va lait as taitsch kòfft hom.
En de lòntkòrt sai’ kemmen introng de haupt dervern as inzidlt sai’ kemmen va taitscha lait en de ovest sait vanVeneto ont de èst sait va de region va Trea’t no de tausnter jor.
BOS VER METALN AS MER HŇT PFUNNTN ONT GAŇRBETET
bos ver metaln as mer hòt pfunntn 
S tol vinz e en de mitt va zboa’ nèt klaicha geologie formazionen - de sèll as kimmpt van vulkanick karateristickn en de norder sait ont de sèll metamofickn en de sud sait - de sèll pet metal minerai (calcopirite, pirite,..) ont nèt metal (scuarz, còlchstoa’, fluorite,....).
Finz va de vuorgschicht lassn va aisn ont kupfer iberhi hom trong en sai’ ausganuzt ont en groasa òrbet za long aus doi’n minerai. En mearer platz hòt mer pfunntn sticker va schmelzouven as hom praucht za lòng aus stoa’ ont schlacke va minerai van 1300 - 1100 jor vour Gott.
Van 1400 hòt mer bolten ònderst araus gagrom- pet modernega teckinik ont specializiareta lait -minerai abia silber, aisn ont florite.
Der earst document as tschrim ist kemmen, as ber biar kennen, as kuntschòft de earstn pervillegun za vongen u za suachen aus ont pinken minerai, is van 1330 no Gott.
En 1500 - 1600 en tol hòt mer s meareste, en de gruam gaòrbetet envese en de jorhundert derno, ist mer nèt guat gaben za zoln o de prais as sai’ òlbe heacher kemmen ont de doi’ òrbet ist gòngen za stèrm.
En 1504 ka Persn hom se autun a mineralomt bou an gericht hòt regoliart, nèt lai òlla de gruam van tol, ober aa de balder as de hom praucht ver za nemmen s gaholz ver za stitzen de gruam ont za schirn en de prennouvn.
S HOFF
s hoff
S Bersntol ist kemmen inzidlt pet hoffer: an iata familia hòt kriakt a stuck vèlt va òrbetn ont er hòt gamecht verpesserns, er hòt gamecht paun, ausmòchen ont derhòltn mearer pahalter. Nem en de bisn ont de acker as hom se pfuntn en de schea’neste sait van vèlt hom se paut s hof, pet en haus ont der stòll, ont anau hi keing en pèrg nem en gamoa’ grunt, hom se paut de summerstelder ver za sperrn inn de vicher en summer.
Nèt lait de pauern, ober de hearn aa sai’ gaben lait pet a taitsch sproch ont kultur
Abia as ist envir gòngen s hoff

En de earstn jorhunderter kemmen ont gea’ bolten familie, van 1500 de familie schuang za plaim en tol ont za gea’ envir finz en de inser jarder. A guata sait van familie as mer vinnt nou iaz en tol (Oss, Fuchs, Gozzer, Moltrer, Laner, Marchel, Petri, Battisti, ont asou envir....) kemmen propre van sèlln zaitn.
S hoff kimmp toalt tra sii’, ont benn s hòt koa’na, kimmpt s toalt tra tochtern aa.
Pet bolten leidega lait, lait as sai’ vert gabondert, ont lait as sai’ gòngen vert lai ver a kurza zait ont pet de zòmm stelletn hairetn ist gaben de moglechkait vergreasern se.
Hait hòt s en bea’ne hoffer aloa’, de mearest en sai’ zòmm pet òndra, pet de zait sai’ derver kemmen.

Taitscha u’zidletn hom se schoa’ en 800 u’tsetzt as Panait (Montagnaga, Miola, Faida, Bedollo, Regnana) ka Persn (Masi Alti S.Caterina, S.Vito) ont en Valzegu’ (Ronchi, Roncegno).
Finz en 900 jor s bersntolerisch ist klòfft kemmen en de derver va Verzurg ont Valisn, tschintrest de Panarotta, tschbissn Persn ont s Bersntol.
Iaz abia iaz de derver va de bersntolern gamoa’schòft sai’ viara: Oachlait, Garait ont Vlarotz af de tschenket sait van Bersntol ont Palai af de hòa rèchte sait van tol.
Abia as ist gamòcht an hoff

S haupt haus kimmpt òlbe paut pet stoa’ ont holz. Der stock en de dru’ ist pet stoa’ gamòcht, ont der ouber stock ist pet inntschitn en pa’m paut; gadeckt hom se pet de schintln as sai’ vleckler va holz au gahòltn pet tschbarung. De schintln sai’ praucht kemmen no en 1700 en plòtz van stroa.
Ofte en glaiche pahalter hom plòtz pfuntn s haus ,de kuchl ont oa’s oder mear zimmer, der stòll pet òlla de vicher. Oum de pi’, der stodl ont bichte de teitsch.
En summerstòll pet a kloa’na teitsch vinnt mer a kloa’s zimmer as kimmpt praucht abia kuchl ver der hirt.
Nem en hoff ont der summerstòll vinnt mer a milchhit as kimmpt praucht ver za derhòlten de michl.
Der Filzerhof ist an òltn hoff auspaut ont s ist an Bersntoler Museum as men mu pasuachen.

Bersntoler Kulturinstitut
Istituto Mňcheno

 

I - 38050 Palai in Bersntol | Palú del Fersina | Palai im Fersental (TN)
Tel.: + 39 0461 550073 | Fax: +39 0461 540221 | Richiesta informazioni