Sei in:  > Kultur  > De sproch  > Toponomastik

NA’M VAN EIRTER

EN VOURTL
Der ourt ont der sai’ nu’m dòs ist sèll as studiart de na’m van eirter.
Der ourt bou ber vinnen a gamoa’schòft abia de sèll van Bersntol ist birkle interessant ver de sèlln as òrbetn af de na’m van eirter ont ver der sèlln as studiart de gschicht: pet en studiarn van na’m van eirter (geografik nosuach) ont s sai’ bècksln pet de jarder vergòngen (gschicht nosuach "diacronica") mu mer erklearn mearer dinger, nèt lai af de sproch, ober "social","antropologike" ont van birtschòft aa.
Ber bintschn ens as de datn as sai’ en doi sait - ont derzua sai’ nèt nou definitiv - meing gèm informazionen ont interessantete idee af de lokal gamoa’schòft, en lait as auskennen se ont studiarn ont en de lait as billn kennen pesser s inser tol, a’ne vergèssn as de na’m van eirter tea’ òlbe lai bècksln: na’m van eiter sai’ gabiss verlourn kemmen, ont òndra sai’ gabèckslt ont naia kemmen in.
NORMATIV
normativ

En ourt va de provinz va Trea’t de na’m van eirter sai’ regoliart va de gasetz van 27 van agest 1987, n 16.
Ver sèll as zuakeart de na’m van eirter van gamoa’schòftn as hom a sproch minder klòfft - ont alura haupteglech va de inser gamoa’schòft aa. - bolten naieketn sai’ inkemmen pet de provinzalgasetz van 23 van heibeger 2004, n.7.

En de doin s vourstell van art 6 ter " Lait as auskennen se van regln va de sproch ont van tschrim" en de gasetz van 30 van agest 1999, n 4 aa.

Lait as auskennen se van regln va de sproch ont van tschrim


1. De Provinzaljunta, ver za tea’ sèll as kimmpt vuortschaukt van artikl 01 koma 1 van legislative dekret van 16 van schantandrea 1993, n 592 (Regln van spetschial statut va de Region Trea’t ont Sudtirol as gem regln ver der schitz va òlla de lait as klòffen ladinesch, bersntolerisch ont zimber va de provinz va Trea’t), stellt u’ de kulturinstitutn van an iater sprochminderhait za stimmen u’ ont vernaiern de regln va de sproch ont va abia as men schraibt ver za kriang an uffizial gilt, ver za verlaichtn de "standardizazion" van lokaln sprochen. De Provinzaljunta verleikt pet a sai’nege ausrot de schientifik karateristik ont de regln ver za van schichtn.

NIMM ARO DE DOKUMENTN

provinzalregl

REGLN VER ZA VERSCHRAIM DE NA’M VAN EIRTER
regln ver za verschraim de na’m van eiter
Af de 19 van moi 2006 der Bersntoler Kulturinstitut hòt u’ganommen de "regln ver za verschraim de na’m van eirter en bersntolerisch" vourparoatet van an sprochorgl tschert af en sèll as sòkt de aktual regl.
Abia model kimmpt ganommen der Bersntolerisch Grammatik.

NIMM ARO DE DOKUMENTN
regln ver za verschraim de na’m
DE NOSUACHEN
de nosuachen
Va de geografik nosuach gamòcht ver der Trea’tnisch Pauchbeiter van na’m van ierter, ver de gamoa’ va Garait sai’ zòmmklaupt kemmen ont vertschrim 926 na’m van ierter, ver de sèll va Vlarotz 833 ont ver de gamoa’ va Palai 752.
De nosuachen mu’ mer se vinnen momentan lai af de kòrt, ober mer ist shoa’ noch za zòmmstelln a datnpònk af en computer as men bèrt meing sechen af internet.
De nosuachen van na’m van eirter sai’ moglech lai’ gèltsgott en de lait as hom mitgaòrbetet ont as de sai’ inverstonnen za helvn ont as de sai’ en kontakt pet en lont. Òll u’mel ont paitrog ist òlbe guat u’ganommen.
En glaiche moment tuat mer zòmmklaum de gschichtn datn as bèrn kemmen, schenegual, inntschrimm en de glaiche datnpònk. De gschichtn datn - van lont, register van staier ont van zinser, testamentn, de "compravendite", ont asou envir -
sai’ vil ont an iata ist an kloa’ stickl ver za verpessern s bissn va de inser gamoa’schòft ont va de inser gschicht.

S TREA’TNISCH PUACHBEITER VAN NA’M VAN EITER VA DE AUTONOME PROVINZ VA TREA’T
LONTKŇRT
En agest van 2007 ist kemmen gadruckt de earst lontkòrt pet de na’m van eirter tschrimm en bersntolerisch en vurm u’ganommen van Institut. En de gamoa’n va Garait, Vlarotz ont Palai en Bersntol òlla de na’m van derver bou de lait lem, de summerboan, de balder ont de pèrng sai’ vertrong en bersntolerisch ont lai de spitz van pèrng af de mòrchen ont van kloa’ pèrgsea sai’ tschrimm en balsch aa. De Gamoa’n ont der Bersntoler Kulturinstitut sai’ noch za leing aus de haup zeichnung en de derver aa.

GARAIT
OACHLAIT
VLAROTZ
PALAI EN BERSNTOL

Bersntoler Kulturinstitut
Istituto Mňcheno

 

I - 38050 Palai in Bersntol | Palú del Fersina | Palai im Fersental (TN)
Tel.: + 39 0461 550073 | Fax: +39 0461 540221 | Richiesta informazioni