Sei in:  > Kultur  > Museen  > Ondra museumsaitn  > Museum Pietra viva en Oachpčrg

MUSEUM LEBETN STOA’ (Pietra Viva)

En de mitt van dorf Stefani en haus auspaut va de gamoa’ va Schandurschl ist kemmen austellt der Museum Lebetn Stoa’. (Pietra Viva).
Do mu mer vinnen a struktur raich va gschicht, kultur ont natur van Bersntol.
Ar bèrst en lai plaim pet en maul bait offet za sechen s nomòch van greaseste "geode" pfuntn en de nai’nsker jor en de Alpn van zbindln Pallaoro. En an caleidoscopio pet de vòrm mu mer sechen, zbissn a kluft van knott,an groasn goltbèrt, as se se sèmm verstecken tuat.
Ar bèrts mòchen a roas zaruck en de zait en de bèlt van knòppn, en de 400 jor va gschicht as hòt tsechen s augea’ ont s riven va de òrbet en de gruam en inser tol.
Ont va de tiaveket van pèrng as inzirkln de "valle incantata" bèrst sai’ trong af de sprunk van Bersn tol as pet de kròft van sai’ bòsser hòt as gagrom der sai’ be, ont hòt gem de kròft za òrbetn en de song ont en de miln as hom se pfuntn nem en de bersn.
S òlt haus bou as ist de museum, merkt pet zaichnung af de mauern spurn va jarder vergòngen as mòchen va rom en goltbèrtene pilder.

VER NOVRONG
http://www.museopietraviva.it/

Bersntoler Kulturinstitut
Istituto Mňcheno

 

I - 38050 Palai in Bersntol | Palú del Fersina | Palai im Fersental (TN)
Tel.: + 39 0461 550073 | Fax: +39 0461 540221 | Richiesta informazioni