Sei in:  > Kultur  > Bersntoler Kulturinstitut  > Projektn en laf

HAUP AKTIVITET AS MER IST NOCH ZA TEA’

Va mear abia 20 jor der Bersntoler Kulturinstitut, (schoa’ Kulturinstitut Bersntol - Lusérn), de gamai’der, de Autonome Provinz va Trea’t, de Autonome Region va Trea’t ont Sudtirol, schòftn ont de gamoa’schòft sai noch za òrbetn ver za trong envir ont bèrt gem en de bersntolerische sproch.
Van 1999 de balsch republick ist inkemmen pet a gasetz ver za schitzn de sprochminderhaitn as sai en balschlònt.
De òrbentn as kemmen envir trong hom der rif za mòchen prauchen de inser sproch en an iatn livel ont en òlla de dinstn va de gamoa’schòft, pet en mittl za trong aus de schrift aa, heiven de koschenza van lait ont en praktesch leing naiòrbetn ver za verkròftn s bersntolerisch.
S sai’ kemmen gamòcht ont sai’ nou noch za kemmen envir trong bisschòftn nosuachen ont politik sproch aktivitet.
S sai schoa’ jarder as kemmpt auganommen zaig, ont auganommen af an aufnemmer ont gruppn va lait vinnen se ostavòrt ver za schaung aus de problem ont de noat as mer miast frontiarn òll to en naia secktorn, abia zan an paispil der sèll amministrativ.
Der zill ver de jarder as bèrn kemmen ist der sèll za riven de datenpònk van bersntolerisch beiter (progetto Bose, oder s Bersntolerisch òlbe schraim envire) ont en glaiche moment òrbetn ont iberschaung af de nai’n beiter, pet de hilf va corpora lingustici.
Zòmm pet de universitet va Trea’t ist u’pfònk an projekt va zboa jor ver za studiarn ont nosuachen abia as men schraim tuat de retzler en bersntolerisch. Projekt van u’nemmen de sintassi
An ònder projekt ist de na’m van eirter ont der sai’ zill ist der sèll za mòchen, zòmm leing ont nosuachen de na’m van eirter.

A vòrt garift de doi’ òrbet, bèrt mer sa vinnen af de nètz. Na’m van eirter
Af de 18 van òlderhaileng ist kemmen austellt a schòft as hoa’st se LinMitech - Trentino pet en zill as de sprochminderhait zòmm prauchen de teknologie ver za òrbetn af de sprochen. Statut, artikl 3 Zill
Belten graos ist de mitthilf pet de schual ver za gem didaktischa mittln, ont formiar kursn ver learer ont ver eltrera lait.
Vil de aktivitet ver de schitz ont gilt gèm en de bersntoler kultur ont etnografi Museum

Ver de aktivitet ver za klòffen ont schraim en bersntolerisch, schauk iberhaup de sait Katalog
Gschicht nosuach ont austell af en hausiarn van bersntolern. Gschicht nosuach ont austell en 2011, af en hausiarn van bersntolern (Krumer)

Bersntoler Kulturinstitut
Istituto Mňcheno

 

I - 38050 Palai in Bersntol | Palú del Fersina | Palai im Fersental (TN)
Tel.: + 39 0461 550073 | Fax: +39 0461 540221 | Richiesta informazioni