Sei in:  > Kultur  > Bersntoler Kulturinstitut  > Statut

STATUT

Art.1
Innricht ont der nu’m
1-Der Institut Bersntol hòt sistz en Palai en Bersntol ont der sai’ nu’m ist "Bersntoler Kulturinstitut".

Art. 2
Rif
1- Der Institut hòt der rif za schitzn, derretn, envir trong .ont gilten de gschicht, de tròchtn ont de kultur va de taitsch sprochminderhait va de gamoa’n va Palai en Bersntol, Vlarotz ont Garait, haupzèglech ist schitzn de sproch, de gschicht, ont de umbèlt ont s verpessern van birtschòft ont va de kultur van umbèlt bou de sprochminderhait lept.
2- De zòmmòrbet pet de lait van tol ist bichte ver za meing a schea’na òrbet mòchen ont envir trong de aktivitet van Institut.

Art. 3
Institut òrbet
1. En Institut sai’ kemmen gem de doin compete:
a) Derretn ont gilt gem en de praich ont tròchtn, kròft gem en de kultur, identitet va de bersntoler minderhait.
b) Austrong de sproch, de kultur, de praich ont de tròchtn va de bersntoler minderhait pet mearer mittln ont pet en zòmmòrbetn pet de schualn, organisiarn ont toalnemmen en studiar ont untersuach aktivitet;
c) Envir studiarn de regln va de sproch klòfft ont tschrim ver za gem an uffiziar bèrt ont standardiziarn s bersntolerisch.
d) Organisiarn formiar kursn ver ibersetzer, dolmètschern ont learern va de bersntolerisch sproch
e) S zòmmklaum de na’m van eiter no de lokaln praich ont tròchtn ont s envir trong van studiar ont van untersuachen van doin na’m
f) S zòmmklaum ont s studiarn van zaig, va material ont dokumentn af de gschicht, de birtschòft, de sproch, de kultur, de praich ont tròchtn van bersntolern
g) S envir trong ont s documentiarn de studi ont de untersuachen van aktivitet en ouber punkt
h) S innricht va prais ont studiarloa’n dermitt za hèlven pesser learnen de sproch, s kennen, s learnen ont s pesser utersuach va de kultur, va de sproch ont van òltn na’m van eiter van Bersntol,
i) S zòmmòrbetn pet omtn ont schòftn as de òrbetn en Bersntol, ont as de mitthèlven ver za realiziarn naiòrbetn voustellt va lokal omtn ont vraischòftn en Bersntol ont en eitern as sai’ dernem, s zòmmòrbetn ont s umtausn pet omtn ont schòftn nazionaln, interregionaln ont as òrbetn iber der grenz ont iberhaup af de taitscha minderhaitn.
j) Tzbinnen ont studiarn vourtschbinn ver de soluzion van problemen kulturaln, socialn ont ont va de birtschòft va de bersntolar gamoa’schòft ont s vourschutz va de umbèlt, pet de projektn, s austelln ont s regiern van an Ecomuseum.
k) s envir trong ont s unterstitzn van verpessern va de artn, hòntbèrk, tròcht aktivitet, kulturel turismus, pet de zòmmòrbet pet omtn ont schòftn as hom de glaichen òrbetn.

Art. 4

Patrimonio

1) Der patrimonio van Institut ist gamòcht va:
a) Zaig ont pahalter as zuagepirten en Institut;
b) S zaig as ist ausgaleik ont as de lait meing sechen;
c) Maschi’n , bibliografik ont bisschòft zaig ont va documentn van Institut.

Art. 5
Orgln
1) De orgln van Institut.
a) der Amministrazionrot
b) der President
c) der Bisschòftkomitat
d) der Zeilerlaitschòft.

Art. 6
Amministrazionrot
1.der Amministrazionrot ist gamòcht va :
a) a mentsch u’stellt van an iata gamoa’ va Palai en Bersntol, Vlarotz, ont Garait, tschert van an iatn gamoa’rot;
b) a mentsch u’stellt va de Provinzaljunta va Trea’t;
c) a mentsch u’stellt va de Teldergamoa’schòftjunta -Hoa Valzegu’;
d) a mentsch u’stellt va de Regionaljunta Trea’t ont Sudtirol;
e) der President van Bisschòftkomitat
2.Der Viarer van Institut mòcht de òrbet van Sakretare.

Art. 7
Nominiarn ont u’stelln de lait va der Amministrazionrot.
1) De mittoaler van Amministrazionrot sai’ nominiart va de Provinzaljunta, ont de stea’ austellt ver de gònze zait as bèrt der Amministrazionrot ont de meing kemmen bider u’stellt.
2) Der u’stellet van puachstòmm c) van artikl 6, miast sai’ an berstoler ont ist u’stellt no za hom galisnt bos as song de schòftn ont de
omtn va de bersntoler gamoa’schòft.
3.Benn as de u’stellung kemmen nèt ogem en 60 to va de u’vronung en de Provinzaljunta, tea’ ses sei
4.Ber as kemmpt u’stellt en plòtz va òndra u’stelletn, plaim anau’ finz as de ist garift.

Art 8
Bos miast tea’ der Amministrazionrot
1) De compete van Amministrazionrot sai’:
a) van lait as sai’ drinn kimmpt nominiart der President ont der Vicepresident pet de mearestn stimmen.
b) Ausschaung ont u’nemmen der bilanz van jor ont va mearer jarder, van dinger as sai’ kemmen gabèckslt ont der sperrzeil;
c) U’nemmen der òrbeterverregl ont de organizziarverregl van Institut ont en glaiche moment auservinnen de compete van Viarer, ont en gònzen u’nemmen òlla de verregln,
d) Ausrotn af de aktivitet van Institut, ont ibergem a toal aktivitet en President;
e) Vourtschbinnen en u’bècksln van doi Statut as bèrn kemmen vourstellt en de Provinzaljunta ont va sei u’ganommen.
f) Nominiarn der Viarer van Institut
g) Nominiarn de mittoaler van Bisschòftkomitat;
h) Austelln òrbetgruppen;
i) Verleing der lua’m as miast kriang der President ont der Vicepresident, der President va Bisschòftkomitat, der Zeilerlaitschòft ont der lua’m van òndern lait as sai’ drinn en de orgln va Institut ont, bèss hòt s en, en òrbetgruppn aa.
2) De mittoaler van Amministrazionrot meing toalnemmen en discutiarn ont en de stimm van mosnemm as u’stimmpt de lua’m.

Art. 9
Zòmmriaf ont Aktivitet van Amministrazionrot
1. Der amministrazionrot ist zòmmgariaft van President oder af de naiòrbet va almen 3 mittoaler van rot.
2. Der zòmmriaf ist bèrt bess en rot hom vourstellt almen de hòlm plus oa’s van mittoaler
3. Der rot tuat ausrotn pet de mearstn stimmen van toalmenner. Benn as de stimmen glaich ausgea’, gabinkt der sèll van President

Art. 10
Der Bisschòftkomitat
1. Der Bisschòftkomitat ist nominiart van Amministrazionrot, ont ist gamòcht va drai finz vinf mittoaler ont er steat anau finz benn as anau steat der Amministrazionrot as hòt en nominiart.
2. De mittoaler van Bisschòftkomitat mias en tschert kemmen va professorn va de universitet, va schualn, va lait as gea’ en de universitet va untersuachen, oder va lait as auskennen se as de sproch oder as de gschicht, oder as filosofi, oder as antropologi, oder polik-sotschologi, oder auskennete lait as hom gamòcht aktivitet oder as hom gadruckt studi af de sprochminderhaitn
3. Der President van Bisschòftkomitat kimmpt gabolt van mittoaler van Komitat.
4. Ver za mòchen aus an ettlena mistern meing kemmen ingalont za òrbetn zòmm en Bisschòftkomitat, a’ne meing stimmen, lait derstellt va schòftn ont omtn van Bersntol oder as òrbetn en de sprochminderhaitn.
5. Der Viarer tuat zòmmòrbetn, a’ne meing stimmen, pet en Bisschòftkomitat ont er mòcht de òrbet van Sekretare.

Art. 11
Compete van Bisshòftkomitat
1) Der Bisschòftkomitat :
a) Der gept rotn en Amministrazionrot af en programm van jor ont va mearer jarder af de aktivitet van Institut;
b) Voutschbinn af en programm van jor ont va mearer jarder ont er vourtschbinnt za vertiaven scentificate temi pet en austelln va òrbentgruppe aa.
c) Gem rotn af òlla de scentificate argomentn vourstellt van President af de aktivitet van Institut.

Art. 12
Óllgamoa’zòmmriaf
1) Der Amministrazionrot ont der Bisschòftkomitat, peada zòmm, almen a vòrt en jor, riaven zòmm òlla de lait ver za vourstelln de òrbent as de hom gamòcht ont klaum zoang af de aktivitet as bèrn kemmen gamòcht
2) Ver za programiarn laichter de aktivitet as interesiarn en peada de Institutn, der Amministrazionrot ont der Bisschòftkomitat, vinnen se zòmm almen a vòrt as jor pet de glaichen orgln van Kulturinstitut Lusern.

Art. 13
Der President van Institut
1) Der President hòt der legal derstell van omt ont versicht der politiket rif ont scentifiket rif van aktivitet
2) Der President:
a) Riaft zòmm ont voursetzt der zòmmstell van Amministrazionrot;
b) Er mòcht de aktivitet as der Amministrazionrot hòt en ibergem ont er nimmpt de mosnemm as voursicht de sai’ òrbet, as sai’ intschrimm en verregl van Institut
c) Er tuat vourstelln ont tuat vourtschbinnen der programm van jor ont der sèll va mearer jarder van aktivitet ont aunemmen, as de rif as hòt en gem der Amministrazionrot, naiòrbetn ver za trong envir ont no schaung en richtege bòcksn ont aribarn en rif van programm;
d) Prauchen en a noat ont noatbende aktn as baratn va de Amministrazionrot, as bèrn kemmen vourstellt en earst zòmmriaf, sistn der akt vervoln;
e) Er tuat za be mearer mittln ver za aribarn en de zvèckn van statut.
3) Der President, benn er nèt ist oder nèt mu’ gea’, kimmp er o’gabèckslt van Vicepresident.

Art. 14
Der Viarer van Institut
1) Der viarer ist der kapo van òrbeter, er pakimmer se as de ausrotn van Amministrazionrot kemmen gamòcht, er tuat zòmmòrbetn ver en programm van aktivitet van Istitut ont er tuat de òrbetn as a nim zuakearn en organizzazion verregl.

Art. 15
Òrbeter
Ver za meing aribarn af sai’na innrichtn svèck, der Istitut praucht òrbeter:
a) Auganommen pet an unrifzaitkontratt;
b) Auganommen pet an rifzaitkontratt:
a. ver za bècksln o
b. ver za gea’ en keing en zaitn as hòt mearer òrbet;
c. ver za mòchen aus de aktivitet auganommen en konvenzion pet de Gamoa’n van Bersntol;
c) A metsch gem va de Region, de Provinz ont òllgamoa’n omtn;
d) Auganommen pet an privat kontratt:
e) Pet an kontratt va autonomet òrbet
2) Ver de òrbeter as sai’ en earst koma puachstòmpt b) punkt c., vinnen koa’ ent, tschrim en de regln van kontrattn.

Art. 16
der Zeilerlaitschòft

1) der zeilregiar ist kontroliart van Zeilerlaitschòft ont en doi schòft vinn ber :

a) zboa òrbeter va de Autonome Provinz va Trea’t as auskennen se va zeilregiar;
b) oa’n inntschrim en e tovl van Zeilerlaitschòft u’stellt va de Junta va der Teldergamoa’schòft Hoa’ Valzegu’
2) Der Zeilerlaitschòft ist nominiart va de Provinzaljunta: der President ist der derstellt va de Provinz.
3) Der Zeilerlaitschòft steat anau finz as anau steat der Amministrazionrot, de mittoaler meing taolnemmen en de zòmmriaf van Amministrazionrot a’ne meing stimmen.
4) Ver za tea’ sèll as de gasetz ont der statut sòk en za tea’, der Zeilerlaitschòft miast noschaung en òlla de dinger as er moa’t rècht za tea’ en ournung va de regiarung.

Art. 17
Gèltjor
1) S gèltjor vonk u’ pet en earst van genner ont rift af de oa’nadraisk va schantandrea va òll jor.
2) Der vouschatz bilanz miast kemmen u’ganommen van Amministrazionrot vour as rift s mu’net va schantandrea van jor vour van sèll tschrimm af en bilanz.
3) Ver de gèltregiar, zeilregiar, zaigregiar ont ver de kontrakt aktivitet, prauch mer de glaichen gasetzn va de Autonome Provinz va Trea’t

Art. 18
Vanòdergea’
1) En a noat as òlls geat vanònder, de Provinz versichert as der patrimonio van Institut bèrt kemmen praucht ver der rif tschrimm en statut ont en de provinzal gasetz.

Bersntoler Kulturinstitut
Istituto Mňcheno

 

I - 38050 Palai in Bersntol | Palú del Fersina | Palai im Fersental (TN)
Tel.: + 39 0461 550073 | Fax: +39 0461 540221 | Richiesta informazioni