Sei in:  > Kultur  > De sproch  > Elementn va grammatik

DE GRAMMATIK “LIACHT AS DE SPROCH”

Der projekt za mòchen a bersntolerisch grammatik ist augòngen en 1997 ont de ist unterstizt va de Autonome Region va Trea’t- Sudtirol, van Europeiesche Union ont der Kultur Institut Bersntol Lusern. Der schicht ist kemmen gem en prof. Anthony R.Rowley - er kennt se guat aus van bersntolerisch ont er hòt tschrim bolten piacher ont zbischn de doin hòt er an beiterpuach tschrim en 1982 - er hòt gahòpt de hilf va bolten lokaln mitòrbeter ont va lait as kennen se aus van sprochen. De òrbet ist garift pet a grammatik ont pet a grammatik ver de schual gadruckt en 2003.
De saitn va de "Morfologie" ont "Sintassi" sai’ do unten laischer gònz vertschrim, derbail de sait va de "Fonetik ont Ortograifi" mu ’mer se vinnen en de sait Schriftkodeks

NIMM ARO DE DOKUMENTN

Bersntoler Kulturinstitut
Istituto Mňcheno

 

I - 38050 Palai in Bersntol | Palú del Fersina | Palai im Fersental (TN)
Tel.: + 39 0461 550073 | Fax: +39 0461 540221 | Richiesta informazioni