Sei in:  > Kultur  > Museen  > Bersntoler Museum  > De Gruab va Hardimbl

DE GRUAB VA HARDIMBL

De filonen sai’ garift, de knòppn sai’ vert gòngen, ober de sai’ spur ist ausstemplt en knott .....
De Graub va Hardimbl ist kemmen gaòrbetet van 1500 ont de sai’ aktivitet ist kemmen sai’ galòckt en de òchthunderter jor.
Innbende vinn ber nou a guata kuntschòft van aktivitet, van jorhunderter, va de òrbet en de gruab ont an ettlana technik as de knòppn praucht hom. De gruab ist asou schea’ gahòltn as de pariart "lebet", ver an iatn pasuacher ist an emozion za hearn doi’ groas rua, ont er tuat se laischer nèt auskennen za vinnen se anin tiaf en de eart ont er tuat se verbundern za meing u’gea’ ont sechen de schea’n odern van minerai as turch gea’ en knott.
Èchtega plinder va de gruab ont guat derhòltn, minerai ont òndra sòchen trong zaruck de gadonkn zaruck en de zait, en vèrrer zaitn òder en òndra glaimer en de insern.

S ist moglech pasuachen de gruab van prochet en schantmikeal, lai pet an u’stellet en viarer.
VER ZA MÈLLN SE U’ ONT VER ZA VRONG NO:
GRUAB-MUSEUM GRUAB VA HARDIMBL
 tel. numer 0461 550053
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
 tel. numer 0461 550073
ABIA ARIBARN EN DE GRUAB VA HARDIMBL

De gruab-museum "Gruab va Hardimbl" ist nemm en staig as tròckt kan sea va Hardimbl, 1700 metre af en livel van meir. Er ist ungefèr 5 km vèrr van zentrum va Palai
• Men mu’ aribarn va de autopon A22 keing en Trea’t, aus vorn ka Trea’t norder, SS47 va Valzegu’ keing en Padova
• Aus vorn ka Persn Zentrum, S.P.135 keing en Bersntol, finz en Kaneitsch, S.P. 8 Bersntol finz en Palai en Bersntol oder S.P. 135 af de tschenket sait van Bersntol finz en Palai en Bersntol
• Van toln Fiemme ont Fassa oder va Panait :
S.S. 48 Fassa tol , S.S. 83 Panait finz en Tchentral va Padul, S.P. 124 Sontbisn finz en Palai en Bersntol.
• Men geat envir no de zaichnung ver der sea va Hardimbl. De leistn 2.5 kilometre mu’ men sa lai za vuas mòchen. Oder, de gruppn meing pastelln a kloa’na koriara as tròk se fin as 300 metre va de gruab.
S pasuachen kimmpt gamòcht pet an viarer ont kemmen gamòcht gruppn va 12 lait ont nèt mear za de vòrt.
S ist pesser u’stell se, ont ver de gruppn pet bolten lait dòs ist gamiast
S intritt mias men zoln. S hòt an minderprais ver de kinder, schualgruppn ont gruppn pet mear va 24 lait. An rot: leing se u’ pet ringa pèrggabanter.

Bersntoler Kulturinstitut
Istituto Mňcheno

 

I - 38050 Palai in Bersntol | Palú del Fersina | Palai im Fersental (TN)
Tel.: + 39 0461 550073 | Fax: +39 0461 540221 | Richiesta informazioni