Sei in:  > Kultur  > Museen  > Bersntoler Museum  > Der Filzerhof

DER FILZERHOF

Der bersntoler hoff, hòt umandum s vèlt ont hòt a haus, an stòll ont a teitsch zòmm oder vanònder. S vèlt van hoff ist gaben ungefèr 20-25 èckter, taolt en bisn, acker ont balder.
De nu’m Filzerhof kimmpt van an òltn pasetzer van hoff; er hòt se gahoasn Filzmoser, as ist galept en hoff ungefèr af de leistn van ‘600. Derno, en Filzerhof ist òlbe stònnen a familia pet en familianu’m Laner.
En de zait, abia en òndra heff, hom se vergreasert s haup haus. Ber hom s haup haus keing en pèrg pet de kuchl pet a gabelng ont der stòll, verschai’dlech paut en 1600, ont en de sait keing en tol òndra zimmern paut en de leistn jarder van ‘700.
DER FILZERHOF ONT DE SAI’ GSCHICHT
De òltn lait tea’ kuntschòftn as der hoff ist schoa’ paut gaben en 1400, ober de earstn nochrichtn as ber hom af en earst pauer, sai’ af an Filzmoser (1591); s ist moglech as de nu’m van hoff kimmpt propre van doi pauer. Der Filzmoser keing en 1600 hòt galòckt der hoff as kimmpt pasezt van an òndra familia. Mittlatn ‘700 an Laner - an èchtn garaiter, derno hòt er se u’tsezt en Lanhof en Auserpèrg - hòt gahairetet a retandina van hoff, ont hòt se intschrimm en de gamoa’ bou der hoff gaben ist ont gept gòtung en de familia van Laner-Filzer. Doi familia ist guat gaben za hòltn zòmm s pasitz original van hoff, anze za vergreaserns: benn as hom pfallt mander ereden, s pasitz ist kemmen gem en generazion en generazion en an oa’zege erede. De familia stèrp aus en 1967.
S AUSRICHTN VAN FILZERHOF
Der hoff pet en andet ont der gòrtn, ist kemmen kaft en 1994 van Kulturinstitut Bersntol Lusern.
De struktur van haus ont de innbendege saitn sai’ plimm èchte finz en de inser zaitn, asou ver za meing vourstelln an paispil van an òltn bersntoler haus.
S ausstelln ist nou nèt garift, ont s sai’ zvèck ist der sèll za long schaung abia as de inser lait sai’ galept doin jor; ver za tea’ dòss hom se gahòltn en de original zimmern as sai’ ingarichtet kemmen pet an ettlena originaln sòchen van sèll hoff, ont òndra as kemmen va òndra heff.
A stuck van hoff ist kemmen ausgarichtet: s dòch ist kemmen gònz vernaiert, ont der stòll ont de zeldern sai’ kemmen garichtet.
Za hom nou en tol hòntbèrkler as sai’ guat za òrbetn abia a vòrt, pet e glaichen mittln, s Kulturinstitut hòt en ibergem, abia as men mu’ sechen ausbende, de òrbet za mòchen vanait s gonze dòch pet de schintln (larchene schintln) gamòcht va hont.
GSCHICHT, AUSSTELLUNG ONT S GAMACH VAN HOFF
ABIA ARIBARN EN FILZERHOF

Der Filzerhof (1250 metre af en livel van meir) ist en Vlarotz en zeichente kilometer va de S.P. 135 af de tschenket sait van Bersntol.
Men mu’ aribarn va de autopon A22 keing en Trea’t, aus vorn ka Trea’t norder, SS47 va Valzegu’ keing en Padova:
• Aus vorn ka Persn Zentrum, keing en Bersntol, finz en Kaneitsch,
- S.P.135 af de tschenket sait van Bersntol finz en Vlarotz finz en zeichente kilometer;
• Oder S.P. 8 Bersntol finz en Palai en Bersntol, S.P. 135 tschenket sait van Bersntol finz en zeichente kilometer;
• Va Cavalese oder Panait: S.P. 124 van Sontbisn finz en Palai en Bersntol, S.P. 135 tschenket sait van Bersntol finz en zeichente kilometer.

Bersntoler Kulturinstitut
Istituto Mňcheno

 

I - 38050 Palai in Bersntol | Palú del Fersina | Palai im Fersental (TN)
Tel.: + 39 0461 550073 | Fax: +39 0461 540221 | Richiesta informazioni