Sei in:  > Kultur  > Museen  > Bersntoler Museum  > De Mil

DE MIL

Doin jor de pauern hom s maistn gran gèssn. De ria’r van tol, abia as men mu sechen en de mape van katastr van 1856, sai’ voll gaben va acker, as en summer, as hom pariart vergoltet. Men hòt gaòrbetet kourn, gerst, hober ont en de sunsait turkenboaz ont boaz. S kourn, an tipische gran van pèrg, hòltet de kelt aus ont tuat pahenn za gea’ au ont oraiven ont s bòckst en mogara heart aa. En tol hòt sn òlbe gahòpt belten va jorhunderter, af dokumentn versteat mer as, finz van leistn jarder van XVII jorhundert, de dacher van teitschn sai’ gaben gadeckt pet stroa, ont en de jarder kimmpt u’gabèckslt pet larchene schintln.
Pet de gònze gerst hòt men iberhaup suppen, derbail, prennt ont gamoln, hòt men en praucht ver za kochen gerstenkafe. Der hober ist kemmen praucht ver za gem za èssn en de vicher. Der gran hòt gahòpt an groasn bicht ver de economi van tol, en gamacht van pahalter ont en de iberna’m. (Corn, Milpòch)
Za moln s kourn hòt mer praucht strukturn aposta ver de doi òrbet: ont ver sèll en tol hòt s gahòpt mearer miln. S hòt sn gahòpt va oa’s oder drai reider. Mearer holzena pertript hom trong van reider en de milstoa’ oder en der stempfer ver de gèrst. Ver za stelln au an museum af en lont van bersntoler gamoa’schòft, der Kulturinstitut hòt kaft ont augamòcht an òlta mil en Oachlait, as geat pet en bòsser van tol Rigolor. as vinn se en richteche plòtz, nem en der staig as trockt en Falisn, ont men mu se pasuachen va oberel finz de earstn van òlderhaileng. Der òcker hinten de mil kimmpt gaòrbetet pet mearer schòrt gran as men hòt praucht ont gaòrbetet doin jor.
DE SCHŇRT GRAN AS MEN HŇT GAŇRBETET
ABIA ARIBARN EN DE MIL

• Men mu’ aribarn va de autopon A22 keing en Trea’t, aus vorn ka Trea’t norder, SS 47 va Valzegu’ keing en Padova. Aus vorn ka Persn Zentrum, keing en Bersntol, finz en Kaneitsch
• - S.P.135 af de tschenket sait van Bersntol finz en Garait, SP 233 va Hoachlait finz en dritte kilometer.
- S.P. 8 Bersntol fin en Palai en Bersntol, S.P.135 tschenket sait van Bersntol finz en Garait, S.P. 233 va Oachlait finz en dritte kilometer
• Va Cavalese oder Panait S.P. 124 van Sontbisn finz en Palai en Bersntol, S.P. 135 tschenket sait van Bersntol finz en Garait, S.P. 233 va Oachlait finz en dritte kilometer
• Aribart en Oachlati, lòk men der auto ont men mòcht de leistn draihundert metre za vuas.
S ist moglech pasuachen de Mil lai pet an viarer. S ist pesser u’stell se iberhaupt ver de gruppn pet bolten lait.
Ver de schualngruppn ont pet en u’stell se almen 8 to pahenner, ist moglech autea’ se en òndra stunnen ont en òndra ta.

Bersntoler Kulturinstitut
Istituto Mňcheno

 

I - 38050 Palai in Bersntol | Palú del Fersina | Palai im Fersental (TN)
Tel.: + 39 0461 550073 | Fax: +39 0461 540221 | Richiesta informazioni