Sei in:  > Umbčlt  > Geologi

GEOLOGI

Ver bos as hòt za tea’ pet de geologi, s tol vinn se af de mòrch pet de porfirick sait Atesina ont de sait andesitick va Valzegu’.
Ver dòs is e raich va effusiveta jnottn ont de mineralizazionen sai’ kennt finz va de vourgschicht.
BOS VER METALN AS MER HŇT PFUNNTN ONT GAŇRBETET
S tol vinz e en de mitt va zboa’ nèt klaicha geologie formazionen - de sèll as kimmpt van vulkanisch karateristickn en de norder sait ont de sèll metamofischn en de sud sait - de sèll pet metal minerai (calcopirite, pirite,..) ont nèt metal (quarz, còlchstoa’, fluorit,....).
Finz va de vuorgschicht lassn va aisn ont kupfer iberhi hom trong en sai’ ausganuzt ont en groasa òrbet za long aus doi’n minerai. En mearer platz hòt mer pfuntn sticker va schmelzouven as hom praucht za lòng aus stoa’ ont schlacke va minerai van 1300 - 1100 jor vour Gott.
Van 1400 hòt mer bolten ònderst araus gagrom- pet modernega teckinik ont specializiareta lait -minerai abia silber, aisn ont florite.
Der earst document as tschrim ist kemmen, as ber biar kennen, as kuntschòft de earstn pervillegun za vongen u za suachen aus ont pinken minerai, is van 1330 no Gott.
En 1500 - 1600 en tol hòt mer s meareste, en de gruam gaòrbetet envese en de jorhundert derno, ist mer nèt guat gaben za zoln o de prais as sai’ òlbe heacher kemmen ont de doi’ òrbet ist gòngen za stèrm.
En 1504 ka Persn hom se autun a mineralomt bou an gericht hòt regoliart, nèt lai òlla de gruam van tol, ober aa de balder as de hom praucht ver za nemmen s gaholz ver za stitzen de gruam ont za schirn en de prennouvn.

Bersntoler Kulturinstitut
Istituto Mňcheno

 

I - 38050 Palai in Bersntol | Palú del Fersina | Palai im Fersental (TN)
Tel.: + 39 0461 550073 | Fax: +39 0461 540221 | Richiesta informazioni