Sei in:  > Kultur  > De sproch

S BERSNTOLERISCH

Bos as gaben ist, kimmp nea’mer, s sèll as ist, mechet ònderst sai’,kenn ber bècksln s sèll as sai’ bart?

En de documentn as sai’n ens aribar, van tausntzboahundert de earst pasetzer as hom se u’tsetzt en hòa Bersntol sai’ gahoasn "teutonici" oder "alemanni". De sèll as studiarn de sprochen hait sai’ oa’ne af de gòtung paieresche mittl-hoa van doi sproch, as aruaus ist kemmen van zòmm leing va elementn va mearer tiroleschesa telder ont hoa’pourn, za gem bèrt en doi gòtung mu mer schaung va bou se zua sai’ kemmen de familie van pasetzer as hom se schenegual en tol u’tsetzt.

GSCHICHT VA DE SPROCH
De original sproch as hòt se u’ganommen lòk plòtz en de bèkslung zua kemmen turch bichtega politik ont birtschòftn momentn en de jorhundert finz iaz.
De groas òrbet en de gruam, s hòndln, de ausbondrung, de hairetn pet lait va aus ont s intrèttn va de schualn hom trong an va de taitsch sproch.

A pesòndera hauptsòch sai’ de nai’n beiter zuakemmen en de leistn jarder, mear ver biavle abia ver schòrt:
• van balsch, iberhaupt ver en trea’tnesch dialekt va Persn ont va Panait
• van tiroler

GEOGRAFI
Taitscha u’zidltn hom se schoa’ en 800 u’tsetzt as Panait (Montagnaga, Miola, Faida, Bedollo, Regnana) ka Persn (Masi Alti S.Caterina, S.Vito) ont en Valzegu’ (Ronchi, Roncegno).
Finz en 900 jor s bersntolerisch ist klòfft kemmen en de derver va Verzurg ont Valisn, tschintrest de Panarotta, tschbissn Persn ont s Bersntol.
Iaz abia iaz de derver va de bersntolern gamoa’schòft sai’ viara: Oachlait, Garait ont Vlarotz af de tschenket sait van Bersntol ont Palai af de hoa rèchte sait van tol.
DE SITUAZION VA IAZ
En de leistn zeichenjaderzait sai’ noch za bècksln de sproch geografi van tol ont tea’ vil pamerken der vurm za schrim ont klòffn de doi sproch.
de klòffern sai’ de sèll as sai’, der tiafzòmmhòltn van birtschòft van pauern ont hirtn ont s nèt schraim de sproch trong en gònzn - en an bea’neger prauch - derzua af an mindregen bèrt ont nomòchen va naia praich ont virm as sai’ nèt va de original sproch.
S heart es iberhaup der "lessico", ober s heat es òlbe mear de "sintassi" aa.
S bersntolerisch ist klòfft en laischer òlla de familie va Oachlait ont Palai, va villn familie va Vlarotz ont bellten bea’ne familie va Garait.
Der sproch zeil gamòcht va de Autonome Provinz va Trea’t en 2001, ver de earst vòrt hòt gem de meglechket en de gamoa’schòft za meing bissn lòng s sai’ sproch zuakearn ont za gem statistike af en livel va bissnket (livel klòfft/tschrim, s bissn aktif/passif) van mittoaler va der sprochgruppe
 

Gamoa’ Zeil va lait Bersntoler % as en gònze
Vlarotz 481 442 91,9%
Palai 169 157 92,9%
Garait 321 269 83,8%
òndra gamoa’n   792  
en gònzn   1.660 0,3%

Datn: Generalsprochzeil van lait 2011 (gabissa datn, Statistikdinst va de APT, merz 2014).

Bersntoler Kulturinstitut
Istituto Mňcheno

 

I - 38050 Palai in Bersntol | Palú del Fersina | Palai im Fersental (TN)
Tel.: + 39 0461 550073 | Fax: +39 0461 540221 | Richiesta informazioni